บรรยากาศการเรียนการสอน

TECHNOLOGY FOR EDUCATION

Play Video

บุคลากร

คุณครูนาวิน แก้วล้อมทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
คุณครูสิริพรรณ พ่วงสุขขี
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
คุณครูนฤมล วุฒิผล
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
คุณครูประเปรียว อาบสุวรรณ์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
คุณครูวิวรรณ นิตยโกศล
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
คุณครูยอด วิจักษณ์โยธิน
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux