กำหนดการสอน

บรรยากาศการเรียนการสอน

TECHNOLOGY FOR EDUCATION

Play Video

บุคลากร

คุณครูสิริพรรณ พ่วงสุขขี
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คุณครูวิวรรณ นิตยโกศล
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คุณครูนฤมล วุฒิผล
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คุณครูประเปรียว อาบสุวรรณ์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คุณครูนาวิน แก้วล้อมทรัพย์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คุณครูยอด วิจักษณ์โยธิน
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux